" /> Innføringstilbud til minoritetsspråklige elever - tiller.vgs.no
Kreative Trøndelag
Tiller VGS > Fagtilbud > Innføringstilbud til minoritetsspråklige elever

Innføringstilbud til minoritetsspråklige elever

Innføringstilbudet til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge
Tiller videregående skole 2016-2017

STFK gir dette tilbudet utenom strukturen i Kunnskapsløftet. Det vil si at elevene har fått tilbud om et ekstra år, uten bruk av rett. Bakgrunnen til elevene vil variere, men kort botid i Norge er fellesnevner. Vi er opptatt av tilpasset opplæring, og at elevenes ulikhet kan være en ressurs for læring. De skal lære norsk språk, bli kjent med videregående skole og få karriereveiledning. Undervisningen foregår på norsk.

Tilbudet bygger på skolens verdigrunnlag. Vi er opptatt av respekt og toleranse, og et godt læringsmiljø. Vi legger vekt på elevenes personlige utvikling og deres flerkulturelle kompetanse.

Det er tre overordnede mål for opplæringen:

    Elevene skal lære norsk

    Elevene skal forberedes til videregående opplæring

    Elevene skal bli kjent med det norske samfunnet

De får opplæring og vurdering etter læreplanen i grunnleggende norsk.  Her er det et mål å få elevene opp på nivå 3, slik at de kan følge den ordinære opplæringen i videregående skole når de kommer til Vg1. Skolen bruker en digital læringsressurs i norskfaget som heter NorskPluss videregående. Den er nettbasert, og elevene kan jobbe med den både hjemme og på skolen. Avisa Klar Tale er også en viktig læringsressurs. Vi vil trekke inn mål fra grunnskolens læreplan der det er naturlig.

I fagene matematikk og naturfag er grunnskolens læreplaner et utgangspunkt. De andre fagene er en introduksjon til fagene i Kunnskapsløftet med vekt på grunnleggende ferdigheter slik de er beskrevet i læreplanene.  Skolen forbereder elevene til videregående opplæring, tetter hull og bygger bro. De blir kjent med arbeidsmåter og begreper i de ulike fagene. De får erfaring i selvstendig arbeid og samarbeid. Skolen bruker læringsplattformen itslearning.

Elevene er omfattet av samme PC-ordning som alle elever i videregående opplæring. De får låne lærebøker på skolebiblioteket. Elever i innføringsklasser har rett til å søke stipend i Statens lånekasse.

Innføringselevene har ikke rett til spesialundervisning, men de har rett til hjelp fra skolens elevtjeneste og helsesøster.

Elevene skal ikke ha formell sluttvurdering med karakter i fagene norsk, engelsk, kroppsøving og samfunnsfag. Det kan gjøres unntak dersom elevene er på et slikt nivå at de kan følge alle målene i de nasjonale læreplanene på videregående nivå. Elevene får underveisvurdering uten karakter. Det gis karakter i matematikk og naturfag. I norsk vurderes elevene etter nivå i grunnleggende norsk. Elevene får vurdering i orden og atferd og skolen følger opp fravær og samarbeid med foresatte. Elevene søker videregående opplæring med utgangspunkt i grunnskolepoengene sine/etter individuell vurdering 1. februar 2017.

Innføringsklassen på Tiller skal gi elevene god informasjon om videregående opplæring gjennom karriereveiledning. Der det er naturlig vil skolen etter individuell vurdering kunne legge til rette for hospitering i ordinære klasser.

Oversikt over fagene:
Norsk 12 timer
Engelsk 4 timer
Naturfag 3 timer
Matematikk 4 timer
Kroppsøving 2 timer 
Utdanningsvalg 2 timer
Samfunnsfag 2 timer

I tillegg har elevene et veiledningsfag der livsmestring er i fokus.

Elever fra innføringsklassen utenfor gammel stue i finværet på Oppdal.
Servering av kaffe og kaker inne i gammel stue på Oppdal.
To av guttene i innføringsklassen sammen med mange gamle feler.
Elever fra innføringklassen på Gamle Bybro
Elever fra innføringsklassen på Oppdal med fjell i bakgrunnen.
 


Sist oppdatert: torsdag 8. september 2016
Utskriftsvennlig versjon